Integritetspolicy

INLEDNING
Din integritet är viktig för oss och vi vill alltid vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter för att du ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. I denna integritetspolicy hittar du information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

[Notera att integritetspolicyn inte tillämpas på personuppgifter som du lämnar till någon av våra samarbetspartners (t.ex. genom att du har klickat på en länk till någon av våra samarbetspartners i samband med ett erbjudande). Vi tar inget ansvar för den personuppgiftsbehandling som utförs av våra samarbetspartners.]

Vi försöker alltid vara så tydliga som möjligt med hur vi behandlar dina personuppgifter. Har du fortfarande frågor om hur vi behandlar dina uppgifter efter att ha läst denna policy?
Välkommen att kontakta oss via e-post:
info@innovatecrossfit.com

VEM ANSVARAR FÖR DINA PERSONUPPGIFTER?
Innovate Sports Sweden AB, org. Nr 559151-7767, (”Gymmet”) är personuppgiftsansvarigt för de personuppgifter som du lämnar till oss.

PERSONUPPGIFTER SOM VI SAMLAR IN FRÅN DIG
Vi kan samla in olika typer av personuppgifter om dig, t.ex. i samband med att du besöker våra webbsidor, använder våra tjänster, tecknar medlemskap hos oss, kontaktar oss eller deltar på våra event eller workshops eller vid andra kontakter med oss.

Exempel på personuppgifter som vi samlar in om dig vid dessa tillfällen är:
• Namn
• Kontaktuppgifter, såsom adress, e-postadress och telefonnummer
• Personnummer
• Betaluppgifter och uppgifter om valt betalsätt
• Betalningshistorik
• Övriga uppgifter om ditt köp, t.ex. ordernummer och vald produkt eller tjänst
• Medlemsnummer
• Angivna kundval avseende medlemskap
• Köp- och användningshistorik (t.ex. vilka webbsidor du besöker och var på webbsidorna du har klickat)
• Tekniska uppgifter om dator, mobiltelefon och andra enheter som medlemmen använder och dess inställningar, t.ex. språkinställning. 
• Platsinformation från dina mobila enheter, t.ex. mobiltelefon eller surfplatta
• IP-adress
• Ärenderelaterad korrespondens (t.ex. personuppgifter som du lämnar vid kontakt med oss

VARFÖR VI ANVÄNDER DINA PERSONUPPGIFTER OCH HUR LÄNGE VI SPARAR DEM
Ändamål och laglig grund:
Personuppgifterna som vi har samlat in om dig används för olika ändamål. I detta avsnitt förklarar vi varför vi använder dina personuppgifter, ger exempel på behandlingar som vi utför för att uppfylla ändamålet och vilken laglig grund som vi baserar behandlingen på.

Lagring:
Allmänt sett sparar vi dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla ändamålen som vi samlade in dina uppgifter för. Uppgifterna kan också komma att sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag. För oss är det viktigt att du vet om hur länge vi behåller dina personuppgifter. I tabellen nedan förtydligar vi hur länge dina uppgifter sparas.

 

Ändamål

 För att kunna administrera ditt medlemskap.

Behandlingar som utförs

  Vi registrerar ditt medlemskap i våra system.
  Vi bekräftar din identitet och ålder.
  Vi administrerar din betalning för medlemskapet.
  Vi administrerar och kommunicerar med dig i händelse av frågor som rör ditt medlemskap.

Laglig grund: Medlemsavtalet som vi har ingått med dig.

Lagringsperiod: Senast 1 månad efter att medlemskapet upphört.

 

Ändamål

 För att kunna marknadsföra oss och våra produkter och tjänster.

Behandlingar som utförs

  Vi skickar direktmarknadsföring via e-post, sms, sociala medier eller andra liknande digitala kanaler och post.
  Vi skickar erbjudanden från samarbetspartners.
  Vi genomför generella kampanjer eller skickar generella erbjudanden och inbjudningar till event.

Laglig grund: Vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra vårt företag och våra produkter och tjänster. Kom ihåg att du alltid har rätt att invända mot vår direktmarknadsföring. Kom ihåg att om du inte vill invända mot vår marknadsföring helt och hållet så kan du alltid välja i vilken kanal som du vill ta emot vår marknadsföring.

Lagringsperiod: Senast 1 månader från det datum ditt medlemskap upphörde.


Ändamål

 För att kunna genomföra och administrera deltagande i tävlingar, event, workshops, introkurser.

Behandlingar som utförs

 • Vi kommunicerar med dig som deltar i våra tävlingar när det behövs för tävlingens genomförande.
 • Vi utser vinnare och förmedlar vinster som gäller för tävlingen.
 • Vi kommunicerar med dig innan och efter ett event/workshops. I dessa fall kan vi skicka bekräftelse på anmälningar, information om eventet som du behöver veta om, frågor eller utvärderingar.
 • Vi bekräftar din identitet och ålder.

Laglig grund: Vårt berättigade intresse av att kunna genomföra och administrera våra tävlingar och event/workshops.

Lagringsperiod: Senast 3 månader efter tävlingens eller eventets/workshopens genomförande. Notera att tävlingsbidrag som du lämnar kan sparas under en obegränsad tid enligt angivna tävlingsvillkor. Vi kan också spara din utvärdering av tävlingen under en längre tid om vi har säkerställt att vi inte längre kan koppla utvärderingen till dig som person (dvs. i dessa fall anonymiserar/pseudonymiserar vi dina uppgifter).


Ändamål

 För att kunna administrera kundtjänstärenden.

Behandlingar som utförs

 • Vi kommunicerar med dig och besvarar dina frågor som du skickar till oss via telefon eller i digitala kanaler.
 • Vi bekräftar din identitet och ålder.
 • Vi utreder dina möjliga klagomål- och supportärenden.

Laglig grund: Vårt och ditt berättigade intresse av att kunna administrera ditt kundtjänstärende.

Lagringsperiod: Senast 3 månader efter att kundtjänstärendet har avslutats.

 

Ändamål

 För att kunna uppfylla krav i rättsliga förpliktelser.

Behandlingar som utförs

 • Vi kan vara tvungna att behandla dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga förpliktelser, enligt krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut. Kraven kan gälla vårt produktansvar eller säkerheten för våra produkter och tjänster. Kraven kan också gälla våra skyldigheter enligt bokföringslagen eller penningtvättslagen.

Laglig grund: För att uppfylla krav i rättsliga förpliktelser.

Lagringsperiod: Under den tid som är nödvändig för att uppfylla den relevanta rättsliga förpliktelsen eller i enlighet med gällande lagkrav. Exempelvis finns krav i bokföringslagen att vi måste lagra viss information om ditt köp i 7 år.


Ändamål

 För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system.

Behandlingar som utförs

 • Vi gör våra tjänster mer användarvänliga.
 • Vi tar fram underlag för att kunna förbättra vårt företag genom att utvärdera, effektivisera och planera vår verksamhet.
 • Vi ger dig och andra medlemmar möjlighet att påverka våra tjänster och vårt utbud, t.ex. genom medlems- och marknadsundersökningar.
 • Vi tar fram underlag i syfte att förbättra IT-system i syfte att höja säkerheten för företaget och för besökarna/medlemmarna generellt.

Laglig grund: Vårt berättigade intresse av att kunna utvärdera, utveckla och förbättra vår verksamhet och vårt utbud för att vi ska bli bättre, mer resurseffektiva och säkra. Dessutom vill vi göra det enklare och mer säkert för dig att använda våra tjänster, träningsredskap och system.

Lagringsperiod: För detta ändamål är det svårt för oss att på förhand ange hur länge dina personuppgifter kommer sparas. Vi har istället infört rutiner för att löpande kontrollera om dina personuppgifter fortfarande är nödvändiga för detta ändamål. Personuppgifter som vi inte har använt under en period om 1 månader kommer vi att ta bort eftersom vi då inte längre bedömer att dina personuppgifter är nödvändiga. Självklart vidtar vi åtgärder för att skydda din integritet. När vi utför analyser baserat på dina personuppgifter kommer vår medarbetare som utför analysen inte veta att personuppgifterna tillhör dig. Även om vi skulle kunna göra kopplingen till dig baserat på uppgifter som vi har i ett annat system.


Ändamål

 För att kunna förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget och hantera tvister.

Behandlingar som utförs

 • Vi utreder och förhindrar bedrägerier eller andra lagöverträdelser.
 • Vi vidtar åtgärder för att förhindra t.ex. skräppostutskick, phishing och trakasserier.
 • Vi vidtar åtgärder för att skydda och förbättra vår IT-miljö mot angrepp och intrång.
 • Vi behandlar personuppgifter som behövs för att vi ska kunna hantera tvister som kan uppstå ur och relaterade till ditt medlemskap.

Laglig grund: Vårt och ditt berättigade intresse av att kunna tillhandahålla/använda säkra produkter och utreda misstänkta brott samt hantera tvister.

Lagringsperiod: Från insamlandet och för en tid om 36 månader därefter. Om vi misstänker missbruk av en tjänst eller att ett brott har begåtts kommer vi att spara uppgifterna under den tid som är nödvändiga för att fastställa, göra gällande eller försvara våra (eller tredje parts) rättsliga anspråk.

 

HUR VI LÄMNAR UT DINA UPPGIFTER TILL ANDRA FÖRETAG
Ibland kommer vi att behöva lämna ut dina uppgifter till andra företag. Detta kan vara när vi anlitar andra företag för att hjälpa oss med våra in/ut-passering, betallösningar, bokingssystem, IT-system eller lagring av personuppgifter (molntjänster). Dessa företag är personuppgiftsbiträden till oss och får bara lov att behandla dina personuppgifter enligt våra instruktioner. Utöver detta kan vi också lämna ut dina personuppgifter till andra företag som kommer att vara självständigt ansvariga för sin behandling av dina personuppgifter. Detta kan exempelvis vara tjänsteleverantörer såsom Google eller Facebook.

TREDJELANDSÖVERFÖRINGAR
Ibland kan vi vara tvungna att överföra dina personuppgifter till USA, t.ex. när vi använder Google eller Facebooks tjänster. Detta kan vara när vi lämnar ut dina uppgifter till andra företag enligt ovan. Vi lämnar endast ut dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES om det finns tillräckliga garantier för att dina personuppgifter hanteras på ett bra sätt. För att skydda dina personuppgifter när vi överför dem har vi därför kontrollerat att mottagaren certifierat sig att följa principerna i Privacy Shield.

KOM IHÅG DINA RÄTTIGHETER
När vi behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter. Här följer en genomgång av vilka dessa rättigheter är, vad de innebär och hur du utövar dem.
Din rätt till tillgång:
Vi strävar efter att vara öppna med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i den personuppgiftsbehandling som vi gör i relation till dig har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter. Om vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.
Din rätt till rättelse:
Har vi inte dina senaste uppgifter eller behandlar vi felaktiga uppgifter om dig? Då kan du begära att dina personuppgifter rättas.
Din rätt till radering och begränsning:
Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas eller begränsas, t.ex. om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande lagstiftning.
Din rätt att invända mot vår behandling (inklusive rätt att invända mot direktmarknadsföring):
Du har rätt att invända mot vår behandling (t.ex. den behandling som baseras på våra berättigade intressen). Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring om du invänder mot sådan behandling. Invänder du mot vår direktmarknadsföring kommer vi att sluta med alla former av utskick till dig.
Din rätt till dataportabilitet:
För den behandling som vi utför baserat på vårt avtal med dig kan du begära att få de uppgifter som du har tillhandahållit överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportering).
Din rätt att kunna lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten:
Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du också rätt att lämna in ditt klagomål till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.

Senast uppdaterad 2018-05-28.