BOX RULES

Allmänna Regler

Hos Innovate CrossFit är du välkommen oavsett kön, etnicitet, nuvarande fysik, sexuell läggning eller religion och från 10 års ålder med målsmans medgivande. (Åldersanpassad träning erbjuds)

At Innovate CrossFit you are welcome regardless of gender, ethnicity, current physique, sexual orientation or religion and from the age of 10 with a guardian’s consent. (We offer age specific training)

Din passerbricka/nyckelbricka till gymmet är personlig och får endast användas av dig.
Your member tag/key to the gym is personal and may only be used by you.

Icke medlem får endast beträda gymmet med godkännande av ansvarig coach, om besöket sker i träningssyfte så ska betalning erläggas innan gym-ytan beträds s.k. ”Drop in”.
Non-members may only enter the gym with the approval of the coach on duty, if the visit is for training purposes, payment shall be made before the gym area is entered.
So called "Drop in".

Ingen släpps in utan passerbricka/aktivt medlemskap och absolut inte utan medgivande av/från coach.
No one is allowed entrance of the gym without a tag/valid membership or approval/permission from/by a coach.


Dina privata utomhus skor stannar i entrén, försök även ha ett par för utomhus samt ett par för inomhusbruk när du vet att passet innehåller båda delar (främst under sommartid).
Your private outside shoes stay in the entrance, try also having a pair for outdoor and one pair for indoor use when you know that the session contains both parts.

Respektera gymmets tider, gymmet öppnar och stänger annonserad tid likaså att närvara i god tid vid start av bokat pass.
Respect the opening and closing hours of the gym, the gym opens and closes as advertised as well as attending well in advance of starting a booked session.

Lämna aldrig kläder, skor och tillbehör i gymmets lokaler vid hemgång.
Never leave clothes, shoes and accessories in the gym when leaving.

Om du önskar lämna kvar dina kläder/skor i gymmet, meddela coach så kan vi lägga upp ett abonnemang, skåp 99kr i månaden och sko-plats 49kr i månaden.
If you wish to leave your clothes/shoes at the gym, please contact the coach and let us offer you a subscription, lockers 99kr a month and shoe-spot 49kr a month.

Du kanske tycker om att vara naken, men…, gemensam bastu och kallbad beträds endast iklädd shorts/bikini/baddräkt och handduk.

You may like to be naked, but..., common areas like the sauna and cold bath surface are only entered with shorts/bikini/swimsuit and towel.

Damernas omklädningsrum är till för damer och herrarnas för herrar, om incident uppstår tas detta på största allvar och leder till direkt avstängning utan återbetalning av medlemskap.
Ladies' dressing room is for the ladies and gentlemens’ for the gentlemen. In case of an incident this is taken seriously and leads to direct termination of the membership without reimbursement.

Håll oss grymma! Vi är en familj, hälsa på alla medlemmar/coacher och se till att alla känner sig välkomna.
Keep us awesome! We are a family, greet all members/coaches and make sure everyone feels welcome.

Vi älskar synpunkter som gör oss bättre, men vänligen håll dessa till företagets mail eller coachernas arbetstelefoner i form av sms.
We love every tip of how to improve, but please keep them at the company's mail or coach's work phones in the form of text messages.

Toalettborste är inte bara en snygg inredningsdetalj, den går att använda också.
Toilet brushes are not just a nice interior item, it can be used as well.

Vi värnar om en dopingfri anläggning, inga dopingpreparat är tillåtna oavsett form/substans/färg/namn.
We cherish a drug-free facility, no drug classified substance are allowed regardless of form/substance/color/name.

Betalning av produkt måste erläggas i och med förtäring eller tagande från sin rätta plats i shopen.
Payment of products must be paid before consuming or taking from its correct spot in the shop.

Alla typer av stöld eller brott polisanmäls.
All types of theft or crime will be reported to the police.

Jalusi eller garageport får varken öppnas eller stängas av medlem om ej godkännande av coach.
Outside blinds or garage doors must not be opened or closed by a member if not approved by a coach.

Bara för att vi har ett barn-rum, innebär det inte att vi har ett föräldraansvar.
Just because we have a room for children does not mean we have parental responsibility.


Gymmets Regler


Håll rent – Borsta och torka alltid av den utrustning du använt med papper, borste och rengöringsmedel som finns i dem utplacerade blomsprutorna.
Keep it clean - Always brush and wipe the equipment you have used with paper, brush and detergent contained in the deployed spray bottles.

Talka dina händer ovanför eller i magnesiumbehållare.
Chalk your hands above or in the magnesium containers.

Var sak har sin plats, se till att lägga/ställa tillbaka använd utrustning på sin rätta plats.
Every kind of equipment has its spot, make sure to put/place used equipment in its correct spot.

Kasta aldrig en stång utan vikter på marken/golvet inte heller stång med competition-vikter.
Använd våra podium när du använde competition vikterna s.k Drop Zone.

Never throw a bar without weights on the ground/floor nor bar with competitive weights.
Use our podiums for droping competition weights a.k.a Drop Zone.


Fråga alltid innan du använder utrustning som ser upptagen ut.
Always ask before using equipment that looks taken.

När gruppasset startar, stannar munnen - var observant på information och instruktion kring passet.
When the group session starts, the mouth stops - be alert to information and instruction about the session.

Om du ser att någon är upptagen med träning, prata inte med denne, gå inte för nära/framför eller bakom personen. (Speciellt inte vid tunga lyft)
If you see someone is busy with exercise, do not talk with them, do not go too close or stand in front or behind that person. (Especially not during heavy lift’s)

Tänk på att inte ockupera maskiner och löpband mer än behövligt, gå ex. av maskinen vid vila under längre period.
Remember to not occupy machines and treadmills more than necessary, step of for example the machine at rest for a prolonged period.

Ta ansvar för din träning – Skala ned workouts om de är för tunga och lyft inte för tungt om inte tekniken tillåter. Vi vill inte att du skadar dig.
Take responsibility for your workouts - Scale down workouts if they are too heavy and do not lift too heavy unless the technology allows. We do not want you to get hurt.

Ge gärna andra medlemmar tekniktips men respektera att alla inte vill ha någon som står bredvid och kommenterar hur man sköter sin träning.
Feel free to give tips to other members, but respect that not everybody wants someone standing to close to them during an exercise and comment on how to do it.

Hyrda produkter återlämnas i gott skick och i tid enligt instruktion av coach eller webb, betalning erläggs i förväg.
Rented products is to be returned in good condition and on time according to the instruction of the coach or web, payment is due in advance.

I vår ”open-gym” sektion går det bra att slita av sig sin tröja, men på passen stannar tröjan/kläderna på.
In our “open-gym” section it is ok to play without a sweater, but during class clothes stays on.