ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDLEMSKAP HOS INNOVATE SPORTS SWEDEN AB (Innovate CrossFit)

1. ALLMÄNT

Följande allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap hos Innovate Sports Sweden AB, 559151-7767 (”Medlemsavtalet”).
Medlemsavtalet gäller mellan den person (nedan benämnd som 
Medlemmen) som undertecknar avtalet och Innovate Sports Sweden AB (nedan benämnt somGymmet).

2. MEDLEMSKAP

2.1 Medlemskap i Gymmet kan sökas av person som;

– är myndig eller fått sitt medlemskap godkänt av målsman.
– är minst fyllda 15 år vid Medlemsavtalets undertecknande.
– vid annat förhållande får sin ansökan om medlemskap skriftligen godkänd på Medlemsavtalet av målsman, god man eller förvaltare.– har ett allmänt hälsotillstånd som enligt bedömning av Gymmet tillåter träning utan uppenbar risk för hälsa och/eller skador.

2.2 Medlemskapet är personligt

Medlemskapet gäller från och med det startdatum som står på Medlemsavtalet. I Medlemsavtalet regleras även bindningstid och Omfattning baserat på det medlemskap som Medlemmen väljer enligt punkt 2.3.

2.3 Gymmet erbjuder nedan olika medlemskap:

-Advanced (12 månader alt. månadskort om minst 1 månad per gång)
Fri tillgång till Gymmets faciliteter under öppettider, fria gruppass om minst 5 ggr per vanlig vecka utan röda dagar och helgdagar.

-Basic (12 månader alt. månadskort om minst 1 månad per gång) Fri tillgång till Gymmets faciliteter under öppettider, ej fria gruppass.

-Student (12 månader)
Fri tillgång till Gymmets faciliteter under öppettider, fria gruppass om minst 5 ggr per vanlig vecka utan röda dagar och helgdagar.

2.4 Tilläggstjänster till medlemskap (ingår ej i ovan medlemskap)

-Personlig träning privatperson -Personlig träning företag -Personlig träning barn och ungdom -Klippkort gruppass

-Kostschema
-Workshop -Mammaträning -Sjukgymnastik / Naprapati -Mat / Dryck

(Både för individ och grupp)
(Både för individ och grupp)
(Både för individ och grupp)
(För basic medlem och ej medlem) (Varierande paket)

(Träning och/eller utbildning av/med behörig utbildare) (Både för individ och grupp)
(Via Gymmets externa samarbetspartner)
(Via Gymmets externa samarbetspartner)

Pris för Gymmets olika former av medlemskap och tilläggstjänster framgår av aktuell prislista vid avtalsskrivandet. Gymmet förbehåller sig rätten att ändra priser för medlemskap och tilläggstjänster och kan inte garantera att samma priser tillämpas vid förlängning av Medlemsavtalet och/eller köp av tilläggstjänster. Till undvikande av missförstånd gäller nya priser först efter utgången av innevarande bindningstid.

2.5 Ändringar av medlemskapet.

Medlem kan när som helst uppgradera sitt medlemskap om möjlighet/kapacitet finns. Vid uppgraderingen ska Medlemmen betala den prisskillnad som uppstår mellan det ursprungliga och det nya medlemskapet. Redan nyttjad avtalstid enligt ursprungliga medlemskapet tillgodoräknas inte Medlemmen vid uppgradering.
En nedgradering av medlemskapet är endast möjlig först efter det att bindningstiden löpt ut för respektive avtal (12 månader). Återbetalning av erlagd träningsavgift medges endast vid förtida upphörande p.g.a. betydande hälsorisk enligt punkt 9.

3. Passerbricka

Medlemmen erhåller sin personliga passerbricka vid påskrift av avtal. Passerbricka behöver ej återlämnas vid avtalstiden slut och Medlemmen behåller samma passerbricka vid förlängning av medlemskap. Medlem som besöker Gymmet ska alltid använda passerbricka för in och utpassering. Medlemskap och passerbricka ska alltid kunna uppvisas på begäran av Gymmets personal.

Medlemmen förbinder sig att inte låna ut eller överlåta passerbricka till annan person och att snarast anmäla förlust eller misstanke om förlust av passerbricka eller skador på passerbricka till Gymmet. Vid förlust av passerbricka eller vid uppkommen skada som gör passerbricka obrukbar, spärras den av Gymmet (informera alltid Gymmet). För utfärdande av ny passerbricka tar Gymmet ut en förnyelseavgift enligt Gymmets vid var tid gällande prislista.

4. ANSVAR OCH FÖRSÄKRING

All träning på egen hand samt under Gymmets ledning som sker i strid med Medlemmens åtaganden enligt detta Medlemsavtal sker på egen risk. Medlemmen ansvarar själv för att Medlemmens hälsotillstånd är sådant att Medlemmen kan utöva träningsaktiviteter utan risk för sin hälsa. Gymmet har rätt att avbryta medlems träning och/eller säga upp medlemskapet, om fortsatt träning enligt Gymmets egen bedömning kan medföra hälso- eller skaderisk.

Gymmet ansvarar inte för vare sig personskador eller andra skador som uppkommer p.g.a. olycksfall vid Medlems träning eller skador som andra medlemmar eller besökare må orsaka medlem. Gymmet ansvarar inte för och ersätter inte förlust av eller skada på saker som Medlemmen tar med in i verksamhetens lokaler. Gymmet ersätter dock sakskador uppkomna av felaktiga eller undermåliga träningsredskap eller skador som beror på vårdslöshet eller underlåtenhet av Gymmets personal. Gymmet ansvarar inte för indirekta skador såsom utebliven inkomst eller andra dylika förluster. Gymmets ersättningsskyldighet är i samtliga fall begränsat till det belopp som må ersättas ur Gymmets ansvarsförsäkring. Denna ansvarsbegränsning gäller i den utsträckning som är tillåten enligt tillämplig tvingande lagstiftning.

5. FÖRLÄNGNING AV MEDLEMSKAP VID SÄRSKILDA OMSTÄNDIGHETER (SÅ KALLAD FRYSNING)

Medlem som på grund av särskilda omständigheter inte kan utnyttja sitt medlemskap under viss tid kan ansöka om förlängning motsvarande den tid som medlemskapet ej kan nyttjas (s.k. frysning). Förlängning av medlemskap gäller från och med dagen då Gymmet godkänner Medlemmens ansökan om förlängning och medför att en eventuell bunden period för Medlemsavtalet förlängs med den tid som Gymmet godkänt. Passerbricka spärras för tillgång till Gymmets facilitet och månadsavgiften hålls inne under den tid som medlemskapet ej kan nyttjas. Förlängning av medlemskap vid skada, sjukdom, graviditet eller annan liknande orsak anpassas och godkänns per individuellt ärende. Ansökan om förlängning ska alltid ske i förväg och ska styrkas med relevanta intyg.

6. FORCE MAJEURE

Gymmet ansvarar inte för hinder i eller begränsning av träningsmöjligheter vilken beror på omständighet utanför Gymmets
kontroll och som skäligen inte kunnat förutses, undvikas eller övervinnas, såsom brand-, vatten- eller annat förhinder så som strejk, lockout, naturkatastrof eller myndighets beslut.

7. KVARLÄMNADE SAKER

Om Medlemmen lämnar kvar saker i förvaringsskåp/omklädningsrum i Gymmets lokaler, efter tidpunkt för ordinarie stängning, så äger Gymmet rätt att bryta det av Medlemmen ditsatta låset och tillvarata sakerna (lås ersätts ej). Om Medlemmen inte hämtar tillvaratagna saker inom 30 dagar från dagen för tillvaratagandet så har Gymmet rätt att antingen kasta sakerna eller överlämna sakerna till hittegodsavdelningen på närmaste polismyndighet.

8. AVGIFTER OCH BETALNING

Medlemmen, eller annan person/företag som i Medlemsavtalet åtagit sig betalningsansvar i Medlemmens ställe, ska betalar engångsavgifter, månadsavgifter och övriga avgifter för medlemskapet enligt Gymmets vid var tid gällande prislista under hela bindningstiden (med undantag för ej utnyttjat medlemskap enligt punkt 5.). Medlemmen är medveten om att ytterligare avgifter kan tillkomma vid betalning genom exempelvis autogiro, swish, betalning genom app etc. Alla tillämpliga avgifter ska betalas i förskott för hela bindningstiden alternativt löpande i förskott vid månadskort.

Vid utebliven betalning äger Gymmet rätten att kräva Medlemmen på icke erlagt belopp samt påminnelseavgift, dröjsmålsränta enligt räntelagen och i förekommande fall kostnader för inkasso. Vid dessa fall kan medlem även komma att bli avstängd utan rätt till förlängning eller kompensation.

9. UPPHÖRANDE AV MEDLEMSAVTAL

Medlemskapet kan inte, om inte annat avtalas och med undantag av nedan angivna villkor, avslutas innan bindningstiden har utgått.

Medlemskapet kan avslutas innan bindningstiden utgått om fortsatt träning innebär en betydande hälso- och/eller skaderisk för Medlemmen.
Begäran om avslut ska göras skriftligt och ska styrkas med ett läkarintyg. I dessa fall kan Medlemmen, på egen begäran och efter godkännande av Gymmet, återfå ev. betalning för den tid som återstår av bindningstiden efter Medlemsavtalets normala uppsägningstid (som är 3 månader). Exempel: Om kvarvarande bindningstid är 7 månader återbetalar Gymmet erlagda månadsavgifter motsvarande 3 månader (kvarvarande bindningstid 
– uppsägningstid = belopp som ska återbetalas).

Gymmet har vidare rätt att stänga av Medlemmen för viss tid eller säga upp Medlemsavtalet med omedelbar verkan om Medlemmen bryter mot Medlemsavtalet i följande fall:

1) missköter betalning av månadsavgifter och andra avgifter, såsom att betalning trots påminnelse inte erlagts senast inom 10 dagar.
2) bryter mot säkerhets- eller ordningsregler eller anvisningar givna av Gymmets personal så att risk för hälsa eller personskada för Medlemmen eller skada på träningsredskap uppstår eller kan uppstå.
3) lånar ut passerbricka till person som ej är medlem.
4) tar med obehöriga in i Gymmets faciliteter.
5) använder dopingklassade och/eller prestationshöjande preparat utan behörig läkares intyg/medgivande.

För i de fall Gymmet stänger av Medlem för viss tid eller säger upp Medlemsavtal med omedelbar verkan p.g.a. skäl som anges i punkterna ovan, kvarstår Medlemmens betalningsansvar för den återstående avtalade bindningstiden utan rätt till återbetalning eller tillgodo.

10. ÄNDRING AV AVTALETS ALLMÄNNA VILLKOR SAMT ÄNDRING I SCHEMA, UTBUD OCH PRIS

Gymmet har rätt att ändra Medlemsavtalets allmänna villkor, utbud och pris. Vid ändringar i avtalsvillkoren kommer Gymmet att informera medlemmen
om avtalsförändringar via befintliga informationskanaler. Gymmet förbehåller sig även rätten att göra ändringar i öppettider, schemalagd träning samt i lokaler och utrustning.

Om Gymmets ändringar innebär en väsentlig nackdel för Medlemmen gällande Gymmets utbud (såsom förändrade öppettider, schemalagd träning eller utrustning) har Medlemmen rätt att säga upp Medlemsavtalet till upphörande den dag som ändringen träder ikraft. Detta gäller förutsatt att Medlemmen har meddelat Gymmet om sådan uppsägning senast 30 dagar från det datum som ändringarna kommunicerades till Medlemmen.

11. INFORMATION OCH MEDDELANDEN

Gymmet kommer att skicka information till medlemmen via de kanaler och system som Gymmet har vid aktuell period. Information eller meddelande anses ha nått medlemmen inom 24 timmar efter avsändandet. Medlemmen är skyldig att meddela Gymmet om förändringar i medlemmens kontaktuppgifter.

12. PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

Gymmet kommer att behandla Medlemmens personuppgifter i samband med medlemskapet. Fullständig information om hur Gymmet behandlar Medlemmens personuppgifter finns bifogat till detta Medlemsavtal. Den senast uppdaterade informationen finnas även att hitta på: www.innovatecrossfit.com/integritetspolicy

13. TVIST

Uppstår tvist mellan Medlem och Gymmet skall parterna i första hand försöka komma överens. Kan parterna inte enas så kan Medlemmen göra anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden om tvisten lämpar sig för nämndens prövning. Gymmet förbinder sig att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

Allmänna Reklamationsnämnden Box 174
101 23 Stockholm

http://www.arn.se

Medlemmen och Gymmet äger dock alltid rätt att begära att tvist prövas av allmän domstol. Du har också möjlighet att använda sig av EU:s online-plattform för att lösa tvister. EU:s online-plattform nås via https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

15. SÄKERHETS- OCH ORDNINGSREGLER

Det åligger medlem att följa gällande säkerhets- och ordningsregler i syfte att undvika tillbud och skador på personer, träningsutrustning eller andra föremål samt för att bidra till god ordning på Gymmet.

Medlem förbinder sig att acceptera följande säkerhets- och ordningsregler (samt andra säkerhets- och ordningsregler som kan komma att meddelas av Gymmet från tid till annan):

– aldrig släppa in eller ta med obehöriga personer i Gymmets faciliteter.
– endast använda inomhusskor i lokalen samt byta om till lämpliga träningskläder.
– uppträda på sätt som inte stör andra medlemmar eller personal.
– inte inneha eller nyttja otillåtna preparat inklusive dopingklassade eller prestationshöjande medel. Gymmet tar tydligt avstånd från all form av doping, Gymmet har rätt att genom godkänd tredje part genomföra oannonserade dopingtester. Vid positivt dopingtest förbehåller sig Gymmet rätten att omgående avsluta medlemskapet utan återbetalning.
– Medlem skall kunna visa upp sin legitimation för personal och andra medlemmar för att visa sig vara behörig att ha tillträde till lokalen.
– Medlem får inte marknadsföra eller sälja egna eller annans varor eller tjänster i eller i anslutning till Gymmets faciliteter.
– endast instruktörer och personliga tränare anställda av Gymmet får instruera och träna medlemmar.
– Gymmet förbehåller sig rätten att debitera en straffavgift på 1 500 kronor om ordningsreglerna bryts. Vidare förbehåller sig
Gymmet att, utöver straffavgiften, även framställa ersättningsanspråk avseende den skada som medlem har orsakat.

För bokning och avbokning av pass/pt gäller följande regler:
Om medlem uteblir från bokat pass utan att ha avbokat vid tre (3) tillfällen under en period om trettio (30) dagar, så spärras Medlemskapet i en tid om sju (7) dagar. Gymmet tar ut en öppningsavgift från Medlem som önskar häva spärren och kunna boka igen inom sju (7) dagar.

Pris för Gymmets olika former av medlemskap och tilläggstjänster framgår av aktuell prislista vid avtalsskrivandet.